Skip to main content

Shu, Yue

Chinese art librarian

Chinese art.

Positions

Geographic Focus

Background And Education

Publications

Selected Publications

  • Book

    • Shu, Yue and Zou, Xiuying. 2010. English-Chinese Chinese-English Glossary of Library and Information Science. Beijing: National Library of China Publishing House. 2010
  • Review

    • Shu, Yue. 2008. [Book review] "Ping 'Yuan Tongli de Zhongguo yi shu ji kao gu Xi wen wen xian shu mu English title: Review of 'The T.L. Yuan Bibliography of Western Writings on Chinese Art and Archaeology." Zhongguo suo yin [China Index], 6, (2), 41–43. 2008

Affiliation

Member Of

Contact

Location