Skip to main content

The Shenzhen Declaration on Plant Sciences Article uri icon

Complete Citation

  • Crane, Peter R., Ge, Song, Hong, De-Yuan, Huang, Hong-Wen, Jiao, Gen-Lin, Knapp, Sandra, Kress, W. John, Mooney, Harold, Raven, Peter H., Wen, Jun, Wu, Wei-Hua, Yang, Huan-Ming, Zhu, Wei-Hua, and Zhu, Yu-Xian. 2017. "The Shenzhen Declaration on Plant Sciences." Taxon 66 (5):1261-1262. https://doi.org/10.12705/665.34