Skip to main content

Consequences of spatial patterns for coexistence in species-rich plant communities Article uri icon

Complete Citation

  • Wiegand, Thorsten, Wang, Xugao, Anderson-Teixeira, Kristina J., Bourg, Norman A., Cao, Min, Ci, Xiuqin, Davies, Stuart J., Hao, Zhanqing, Howe, Robert W., Kress, W. John, Lian, Juyu, Li, Jie, Lin, Luxiang, Lin, Yiching, Ma, Keping, McShea, William, Mi, Xiangcheng, Su, Sheng-Hsin, Sun, I-Fang, Wolf, Amy, Ye, Wanhui, and Huth, Andreas. 2021. "Consequences of spatial patterns for coexistence in species-rich plant communities." Nature Ecology & Evolution https://doi.org/10.1038/s41559-021-01440-0