Skip to main content

The next widespread bamboo flowering poses a massive risk to the giant panda Article uri icon

Complete Citation

  • Tian, Zhaoxue, Liu, Xuehua, Fan, Zhiyong, Liu, Jianguo, Pimm, Stuart L., Liu, Lanmei, Garcia, Claude, Songer, Melissa A., Shao, Xiaoming, Skidmore, Andrew, Wang, Tiejun, Zhang, Yuke, Chang, Youde, Jin, Xuelin, Gong, Minghao, Zhou, Lingguo, He, Xiangbo, Dang, Gaodi, Zhu, Yun, and Cai, Qiong. 2019. "The next widespread bamboo flowering poses a massive risk to the giant panda." Biological Conservation 234:180-187. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.03.030