Skip to main content

Microhabitat selection by giant pandas Article uri icon

Complete Citation

  • Bai, Wenke, Huang, Qiongyu, Zhang, Jindong, Stabach, Jared, Huang, Jinyan, Yang, Hongbo, Songer, Melissa, Connor, Thomas, Liu, Jianguo, Zhou, Shiqiang, Zhang, Hemin, Zhou, Caiquan, and Hull, Vanessa. 2020. "Microhabitat selection by giant pandas." Biological Conservation 247:UNSP 108615-UNSP 108615. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108615